ekstrapoint.com Villkor

Medlemsvillkor 

FÖLJANDE VILLKOR FÖR MEDLEMSKAP GÄLLER FÖR EKSTRAPOINTS EP-PROGRAM. MEDLEMMAR I EP-PROGRAMMET KAN TJÄNA POÄNG PÅ TRANSATIONER/KÖP OCH AKTIVITETER SOM ERBJUDS AV EKSTRAPOINT VILKA GER RÄTT TILL MEDLEMMARNA ATT FÅ VISSA BELÖNINGAR OCH FÖRDELAR. MEDLEMSVILLKORNA GÄLLER FRÅN FR.O.M. 1 MARS 2018


1. MEDLEMSKAP

1.1 Medlemskap i EP programmet är öppet för alla över 18 år. Endast ett EP-medlemskapskonto är tillåtet per person. Personer måste vara över 18 år för att gå med i EP-programmet. EP-medlemskapet och de därtill hörande rättigheterna är personliga och endast för medlemmen, om inte annat anges av EKSTRAPOINT. 

1.2 EKSTRAPOINT måste informeras skriftligen om ändringar och/eller tillägg till medlemmens personuppgifter, om användaren inte själv kan ändra eller uppdatera via EkstraPoints onlinetjänst. Vid byte av namn eller registrering av födelsedatum, måste dokumentation som bekräftar uppgifterna bifogas, t.ex. med en kopia av giltigt pass.

Så snart de nya uppgifterna har verifierats förstörs den bifogade dokumentationen. 

1.3 Allmänna bokningsregler gäller för alla medlemmar oberoende av medlemskapsnivå. Servicefördelar som rör medlemskapsnivån gäller bara den namngivna medlemmen personligen såvida inget annat (skriftligen) angetts av EKSTRAPOINT. 

1.4 EKSTRAPOINT förbehåller sig rätten att avsluta ett medlemskap om EKSTRPOINT anser att medlemskapet har missbrukats. Det innebär att tidigare intjänade men oanvända poäng och utfärdade EP kuponger blir ogiltiga. Missbruk kan bestå av olämpligt eller respektlös beteende gentemot EKSTRAPOINT eller EKSTRAPOINTS:s affärspartner, deras anställda eller andra medlemsvillkor, olagligt beteende eller handlingar som i allmänhet betraktas som omoraliska eller oetiska.

1.5 Registrering i EP-programmet (via webbplatsen eller på annat sätt) bekräftar att medlemmen accepterar villkoren för EP-medlemskapet. När medlemskapet används godkänns då aktuella medlemsvillkor. 

1.6 Personliga inloggningsuppgifter är varje medlems personliga ansvar. Personliga uttalanden om kontot är endast tillgängliga för dem som anger rätt personlig inloggningsuppgifter. 


2. TJÄNA POÄNG

2.1 Man tjänar poäng på aktiveteter med EKSTRAPOINTS. Poängen registreras bara om de har tjänats direkt på EKSTRAPOINT:s webbplats. 

2.2 EKSTRAPOINT förbehåller sig rätten att avgöra ifall en medlem har tjänat in poäng eller inte för aktiveteter som erbjuds av EKSTRAPOINT. Oavsett när aktiviteten avslutades, antalet intjänade poäng beror på intjäningssystemet tillämpligt på aktivitetsdagen. Antalet intjänade poäng varierar beroende på användares EKSTRAPOINT aktivitet. 

2.3 Endast den namngivna medlemmen kan tjäna poäng. 

2.4 Insättningar och aktiviteter kan inte registreras retroaktivt såvida inget annat anges. 

2.5 Poäng och fördelar är personliga och kan inte under några omständigheter säljas, överföras, kombineras, ärvas, återbetalas i kontanter eller användas för andra syften än inom EP-programmet, såvida inget annat anges av EKSTRAPOINT. Poäng, fördelar och dokument kan beslagtas vid missbruk. Poäng kan inte växlas till kontanter.

 2.6 Medlemmarna kan använda sina poäng och dra nytta av webbplatsens fördelar så snart de har tillräckligt många giltiga poäng på sitt EP-konto. Inga andra kvalifikationer behövs. Poängen är giltiga i ytterligare fyra år efter att de tjänades in. Efter denna tidsfrist, EKSTRAPOINT har rätt att bestämma om poängen ska sluta gälla.

2.7 Medlemmen kan inte kombinera erbjudanden, såvida det inte anges specifikt i ett enskilt erbjudande.

2.8 Om en medlem inte har tjänat några poäng på 24 månader har EKSTRAPOINT rätt att avsluta medlemskapet, förustatt att medlemmen inte har några giltiga och användbara poäng på sitt konto.


3. ANVÄNDA POÄNG

3.1 Såvida inget annat anges av EKSTRAPOINT, kan poäng och fördelar endast användas av medlemmen personligen eller hans/hennes närmaste familj.

3.2 Medlemmarna ska se till att deras personliga inloggningsuppgifter inte används på otillåtet sätt. EKSTRAPOINT ansvarar inte för följder som kan uppstå eller som uppstår på grund av olaglig användning av inloggningsuppgifter. Medlemmarna ansvarar själva för användning av poäng och fördelar, oavsett om det är medlemmen personligen eller en annan peson som använder dem. Missbruk defineras i Paragraf 1.4. 

3.3 Poäng kan inte användas i kombination med kontanter, rabatterbjudanden, kuponger eller andra specialerbjudanden, såvida inte annat anges av EKSTRAPOINT. 

3.4 Poäng kan användas som betalning för produkter som endast erbjuds av EKSTRAPOINT. 


4. PERSONUPPGIFTER

4.1 Vid registrering till EP-programmet (via webbplatsen eller på annat sätt) eller vid användning av medlemsnummret samtycker medlemmen till att EKSTRAPOINT samlar in och behandlar medlemmens personuppgifter och aktiviteter och kommunicerar med medlemmen enligt vad som anges i detta Paragraf 4. EKSTRAPOINT samlar varken in eller behandlar känsliga personuppgifter inom EP-programmet.

4.2 EKSTRAPOINT ger medlemmen möjlighet att ansluta EP-medlemskapskontot till medlemmens andra konton hos EKSTRAPOINT:s affärspartner. Medlemmen måste specifikt skicka in en förfrågan på EP-webbplats om att ansluta dessa konton. I enlighet med det som anges i Paragraf 4 samlar EKSTRAPOINT in personuppgifter rörande medlemmarnas aktiviteter om konton kopplas ihop.

 4.3 EKSTRAPOINT samlar in och behandlar följande personuppgifter om sina medlemmar och deras aktiviteter, kollektivt “personuppgifter” 

  • -Personuppgifter som angetts vid ansökan om EP-medlemskap, och/eller vid uppdatering av personuppgifter på EP-medlemskapskontot;
  • -Uppgifter som samlats in av EKSTRAPOINT och EKSTRAPOINTS:s affärspartner rörande köp, inklusive tidpunkten för köpet samt betalade belopp;
  • -Alla uppgifter rörande andra köp eller aktiviteter som ger medlemmen rätt att tjäna in eller använda poäng, inklusive vilka varor som har köpts, tidpunkten för köpet samt betalade belopp;
  • -Demografiska uppgifter som samlats in av EKSTRAPOINT:s affärspartner och andra externa källor, inklusive men inte begränsat till uppgifter om innehav av fast egendom, medlemmar i hushållet samt innehav av fordon;

4.4 EKSTRAPOINT kan även samla in personuppgifter som inhämtats av EKSTRAPOINT, och personuppgifter som inhämtats av EKSTRAPOINTS:s affärspartner och externa källor. 

4.5 Personuppgifterna är insamlade och behandlas för följande ändamål: 

(i) administrering av EP-medlemskap och dem intjänade och använda poäng,

(ii) för att hantera och genömföra beställningar,

(iii) för att analysera kundbeteende, 

(iv) för att utvärdera och förbättra EKSTRAPOINT och EKSTRAPOINT:s affärspartners

business,

(v) för uppdatering av medlemmarnas adress- och kontaktuppgifter och avsluta eller spärra EP-konton för avlidna medlemmar, 

(vi) för att sammanställa erbjudanden eller aktiviteter ensam eller tillsammans med EKSTRAPOINT:s affärspartner och 

(vii) för att erbjuda kunderna anpassad marknadsföring av EKSTRAPOINT och EKSTRAPOINT:s affärspartners produkter och tjänster, via EKSTRAPOINT eller EKSTRAPOINT:s affärspartner

 4.6 Alla personuppgifter angående medlemmen lagras av EKSTRAPOINT i ett år efter att medlemmens senaste intjänade poäng går ut eller att medlemskapet avslutas, beroende på vilket av dessa händelser som inträffar först. 

Personuppgifter angående spelköp och andra köp behandlas endast med grund i och enligt syftena som anges i Paragraf 4.5 (iii)-(vii) i ett år från det datum då uppgifterna först samlades in eller efterföljande uppdaterades. 

4.7 Personuppgifter kan delas med EKSTRAPOINT:s affärspartner för att samordna specialerbjudanden och aktiviteter. EKSTRAPOINT:s affärspartner kan därefter sammanställa de personuppgifter som de mottagit från EKSTRAPOINT med sina egna personuppgifter. Den relevanta EKSTRAPOINT affärspartner är databehandlaren och juridisk person som ansvarar för hantering av personuppgifterna.

4.8 Personuppgifter som delas med EKSTRAPOINT-gruppen eller med EKSTRAPOINT:s affärspartner kan överföras till länder som inte tillhör Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

4.9 EKSTRAPOINT och EKSTRAPOINT:s affärspartner kan använda post, telefon (inklusive mobiltelefon och SMS), e-post, sociala medier och andra digitala kanaler för att kommunicera med sina medlemmar. EKSTRAPOINT och EKSTRAPOINT:s affärspartner kan skicka säljfrämjande kommunikation till medlemmar rörande deras respektiva produkter och tjänster via de kanaler för kommunikation som nämnts tidigare. Medlemmen kan när som helst avvisa att ta emot sådan reklam från EKSTRAPOINT och EKSTRAPOINT:s affärspartner genom att använda länkarna i relevant digital kommunikation eller genom att kontakta EKSTRAPOINT. 

4.10 Reward Group ApS (EKSTRAPOINT) är den registeransvarige och juridisk ansvarshavande för personuppgifter i linje med gällande lagstifning om skydd av personuppgifter. Medlemmen, eller dess förmyndare, har rätt att ta emot information om den aktuella medlemmens personuppgifter som EKSTRAPOINT behandlar genom att kontakta EKSTRAPOINT. Medlemmen har också rätt att be EKSTRAPOINT om att rätta felaktiga uppgifter eller radera uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Medlemmen kan be om att dess personuppgifter inte används i direkt marknadsföringssyfte genom att kontakta EKSTRAPOINT. 


5. ALLMÄNT

5.1 Förutom vad som föreskrivs i tillämplig obligatorsik lag, har EKSTRAPOINT inget ansvar och är inte ansvarig för kostnader eller andra skador som uppståt från medlemmen förutom vad som uttryckligen anges i dessa medlemsvillkor. Vidare, EKSTRAPOINT ansvarar inte heller för kostnader eller skador som uppstått av någon annan än medlemmen. Alla tjänster och fördelar inom EP-programmet och/eller betalade med poäng är föremål för medlemsvillkoren tillämpliga för sådana tjänster och fördelar.

5.2 Då och då, får EP-medlemmar specialerbjudanden. Dessa erbjudanden kan vara tillgängliga under en begränsad tid och i ett begränsat antal, för särskilda marknader och för särskilda medlemsgrupper. Det kan vara nödvändigt att registrera sig för att kunna ta del av dessa erbjudanden. 

5.3 EKSTRAPOINT förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa medlemsvillkor. EP-programmets innehåll, tjänstefördelarna, regler angående poäng och totalsummor liksom alla andra uppgifter som visas på EP:s webbplats gäller tills vidare. EKSTRAPOINT kommunicerar ändringar av tillämpliga regler på EP:s webbplats så snart som möjligt, inklusive regler för att tjäna och använda poäng och konsekvenser för nya poäng, poäng som redan har tjänats in samt aktiviteter. Denna information kommuniceras via minst en av EP:s kommunikationskanaler, men framför allt via webbplatsen. Nya regler, diagram, nivåer och liknande gäller utan undantag fr.o.m. det datum som anges. EKSTRAPOINT informerar om ändringar på medlemmens begäran. 

5.4 Medlemmen kan när som helst be om att medlemskaper ska avslutas.

5.5 EKSTRAPOINT har rätt att avsluta eller ersätta EP-programmet med en månads varsel. Om EP-programmet avslutas på grund av lagstiftning, domstolsbeslut, på grund av myndighetsbeslut eller liknande, kan EP-programmer avslutas med ögonblicklig verkan och utan varsel, och de intjänade poäng upphör omedelbart utan kompensation av något slag. 


6. TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG

6.1 I den mån tillåtet enligt lokal lagstiftning eller reglering, dessa villkor för medlemskap skall regleras av och tolkas i enlighet med dansk lag. EKSTRAPOINT och medlemmen utser då, i den mån som tillåtits enligt lokal lag eller förordningar, till det icke-exklusiva jurisdiktion av tingsrätten i Köpenhamn för att lösa eventuella tvister som kan uppstå utifrån dessa medlemsvillkor. 

6.2 Om en eller flera av paragrafen i dessa medlemsvillkor förklaras och anses vara ogiltiga och icke tillämpliga av behörig myndighet eller domstol, ska detta eller dessa paragraf anses vara ogiltigt/ogiltiga, men detta ska inte påverka övriga paragraf, som fortsatt ska vara giltiga och tillämpliga.

6.3 Dessa medlemsvillkor ersätter alla tidigare versioner av dem.